กองสลากฯ เปย์ 1,000 บาท เป็นรางวัลแจ้งจับขายหวยเกินราคา

127

ในวันนี้ทางทีมงานได้นำข่าวสารสำคัญมาให้พี่น้องประชาชนได้อ่านกัน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นมีกันมายาวนาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางร้านขายพ่อค้าแม่ค้าก็ได้มีการขายเกินราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งล่าสุดวันที่ 14 มิถุนายน มีรายงานจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ได้มีการออกมาเผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาที่กำหนด พ.ศ.2560 โดยเนื้อหาระบุว่า

เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2549 เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงวางระเบียบไว้

สำหรับระเบียบนี้มีสาระสำคัญคือ ข้อ 6 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ และเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคา ในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยกำหนดอัตราดังนี้

(6.1) เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท

(6.2) ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท

ข้อมูลจาก

https://www.sanook.com/news/7803198/

ผู้สนับสนุนโฆษณา